Reglament del Port Olímpic

Aquest Reglament té per objecte establir les normes generals d’ús i explotació dels diferents elements que integren els accessos, la zona de servei i demés elements i espais del Port Olímpic de Barcelona en virtut del Conveni de delegació de competències de data 17 de desembre 2020, entre la Generalitat de Catalunya i l’ Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, per l’explotació del Port Olímpic de Barcelona (“Port Olímpic”), i de l’Acord del Ple del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, de data 29 de març de 2019, pel qual s’acordà descentralitzar en Barcelona Serveis Municipals, SA (“BSM”) les funcions que corresponen a l’Ajuntament de Barcelona i que no tinguin caràcter d’autoritat.

L’anterior sens perjudici de totes aquelles altres normes que també resultin aplicables, entre d’altres i en especial, la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (“Llei de Ports”), la normativa que la desenvolupi, el Reglament de Policia Portuària de la Generalitat de Catalunya, així com els Estatus socials de BSM.

Regula, així mateix, les relacions entre BSM i els titulars de drets d’ús preferent sobre elements inclosos en l’àmbit del Port Olímpic i amb la resta d’usuaris. 

Embarcacions al Port Olímpic