Senyals i llums d'emergència (I): les marques cardinals i laterals

El mar és un entorn imprevisible que en ocasions pot dificultar la navegació en una embarcació de manera segura i efectiva. Per aquesta raó és molt important consultar la previsió meteorològica i elaborar un pla de navegació abans de sortir del port.

D’altra banda, és molt important conèixer en profunditat els diferents tipus de senyalització marítima, de manera que les persones navegants identifiquin fàcilment la seva ubicació i els perills de l’entorn per desplaçar-se via mar amb major confiança.

A continuació coneixerem què són les marques cardinals i el seu propòsit, així com també aprofundirem en altres senyals marítims en format electrònic o de balisa flotant, entre altres.

Les marques cardinals

Les marques cardinals són elements fonamentals de la navegació que ajuden a les persones navegants a avançar amb seguretat en aigües poc profundes o perilloses. D’aquesta manera, indiquen la direcció de l’àrea aquàtica segura en relació amb la marca i es representen tant amb una boia flotant com amb un senyal lumínic.

Marques cardinals

Hi ha quatre tipus de marques cardinals:

  • Marca cardinal nord: Indica que l’aigua segura es troba al nord de la marca. La part superior del senyal és de color negre i la inferior de color groc, i està coronat amb dos cons negres que apunten cap amunt. També es pot indicar amb una llum blanca intermitent de ritme continu.
  • Marca cardinal est: Indica que l’àrea segura s’ubica a l’est de la marca. Tant la part superior com inferior del senyals són de color negre, mentre que la part central és de color groc. L’estructura es corona amb dos cons negres superposats de manera oposada per la base. Es pot indicar també amb una llum blanca en grups de 3 flaixos cada cinc o deu segons.
  • Marca cardinal sud: Indica que l’àrea segura està al sud de la marca. Els colors del senyals s’estructuren de manera oposada a la senyal nord: mentre que la part superior és groga, la inferior és de color negre. La figura culmina amb dos cons negres superposats amb els vèrtexs apuntant avall. A nivell lumínic s’indica amb llum blanca en grups de 6 flaixos cada deu o quinze segons.
  • Marca cardinal oest: L’àrea segura es troba a l’oest de la marca i la distribució de colors és oposada a la marca est: la part superior i inferior del senyals són grogues, mentre que la part central es manté de color negre. L’estructura està coronada per dos cons negres superposats, en contacte pels seus vèrtexs. També s’indica amb grups de 9 flaixos de llum blanca cada deu o quinze segons.

És molt important recordar que les marques cardinals són només un tipus d’ajuda per a la navegació i que s’han d’utilitzar en combinació amb altres eines com cartes, GPS i altres balises per garantir una experiència segura.
 

Les marques laterals

Les marques de babord i estribord indiquen per quin costat hem de deixar la balisa respecte l’embarcació mentre naveguem.

D’una banda, les marques de babord han de quedar precisament al babord de l’embarcació i s’il·lustren amb boies de color vermell de forma cilíndrica, de castell o d’argue amb una coronació cilíndrica.

Marques laterals babord

D’altra banda, hem de deixar les marques d’estribord a l’estribord de l’embarcació. Les reconeixerem perquè són de color verd i amb forma cònica, de castell o d’argue amb una coronació cònica. 

Marques laterals estribord

Les marques laterals de bifurcació

Aquestes marques se situen en una bifurcació i indiquen el canal preferent que es considera més adient per navegar-hi. Les marques de bifurcació es diferencien de les marques laterals estàndard perquè tenen una franja horitzontal del color invers a la part mitjana de la balisa.

D’aquesta manera, una marca lateral de bifurcació de babord serà de color verd amb una franja vermella, mentre que una marca lateral de bifurcació d’estribord serà de color vermell amb una franja verda.

Marques laterals de bifurcacio

Quines marques es troben a l'entorn del Port Olímpic?

És molt important conèixer les marques, i en especial aquelles que ens trobarem durant les nostres singladures i en l’aproximació a port.
Si estem navegant cap a Port Olimpic des del nord es trobarem:

  • 4 marques especials d’aigües navegables a l’est que alerten de la ubicació dels dics submergits que, a més de protegir les instal·lacions dels temporals, estan servint per recuperar la biodiversitat del litoral barceloní. Aquestes marques es troben al llarg de tot l’espigó del Dic de Recer i cal deixar-les a la banda d’estribord venint del nord, mentre que quedaran a babord si naveguem de sud a nord. 
Mapa marques cardinals
  • Finalment, a dia d’avui també ens trobem unes marques especials que senyalitzen les obres que s’estan fent al dic del Centre Municipal de Vela i que es retiraran una vegada finalitzades les obres.

Marques especials obres cmv