Protocol de gestió d'amarradors i locals en situació irregular al Port Olímpic

En el cas d’incompliment d’una embarcació o d’una situació irregular al Port Olímpic, es procedirà a fer els següents tràmits en el següent ordre:

  1. Aixecament d’acta per part de l’autoritat portuària, deixant constància de la continuïtat de la situació irregular de cada embarcació a l’amarrador.

  2. Recepció de la notificació: s’atorgarà un termini màxim de 20 dies naturals per regularitzar la situació i abandonar importants pendents.

  3. Aixecament d’acta de continuïtat de la situació irregular per part de l’autoritat portuària.

  4. Adopció de la resolució de desallotjament de l’amarador.

  5. Inici de les tasques de desallotjament.

A continuació, mostrem visualment els passos descrits:

Diagrama del Protocol de desallotjament per amarratges i locals en situació irregular al Port Olímpic